Thơ Phúc Âm CN 22 Thường Niên, Năm B

print

   Rửa Hồn

 Dân này môi mép kính Ta

Nhưng lòng giả dối cách xa bạc tình

Rửa tay, rửa chén, rửa bình

Nhưng lòng chẳng rửa đáng khinh phiền hà

Việc nào tà ý mà ra

Cuộc đời ô uế thối cho tâm hồn.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Chúa Kitô Với Tập Tục

Mô – sê căn dặn dân riêng:

Đừng theo tập tục mà quên luật truyền.

Hôm nay Chúa dạy y nguyên,

Tin yêu giữ luật trở nên giả hình.

Còn ta ghi nhớ đinh ninh,

Thực thi luật Chúa với tình con ngoan.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.