Thơ Phúc Âm CN 23 Thường Niên, Năm B

print

Hãy Mở Ra

Ephata hãy mở ra

Sờ tay chạm lưỡi như là dấu tin

Giêsu quyền phép uy linh

Chữa người câm điếc trọn tình lòng Cha

Tiếng đồn càng lúc càng xa

Mặc tình Chúa cấm người ta rao truyền.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Đức Kitô Đấng Thiên Sai

Giê – su là Đấng Thiên Sai,

Uy nghi quyền thế chính Ngài cứu dân.

Này xem kẻ điếc người câm,

Một lời Chúa phán, biến tan tật nguyền.

Cậy tin vào Chúa vững bền,

Dù khi khốn khó chớ nên ngã lòng.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.