Thơ Phúc Âm CN 25 Thường Niên, Năm B

print

Phục Vụ

Con người bị nộp tử hình

Nhưng sau ba bữa phục sinh khỏi mồ

Tranh nhau chức lớn tông đồ

Lớn nhất là kẻ gia nô mọi người

Giêsu ôm trẻ nói cươì

Khen ai phục vụ tốt tươi trẻ nầy.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Người Lớn Nhất

Muốn làm người lớn Nước trời,

Hạ mình phục vụ giúp người anh em.

Giê – su gương Chúa nhìn xem,

Sẵn sàng hiến tế để đem an bình.

Nếu ta yêu Chúa thật tình,

Hãy thương nâng đỡ hy sinh giúp người.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.