Thơ Phúc Âm CN XXXIV QN A

print

Thơ Phúc Âm CN XXXIV QN A

Bao Giờ

Bao giờ Chúa khát, đói, đau

Mình trần, khách lạ trước sau mặc tình

Bao giờ tù tội điêu linh

Thì con bên Chúa bóng hình bên nhau

Con đừng biện bác chữa bàu

Giúp người đau khổ chính là giúp cha.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Đón Tiếp Vua Trời

Vua Trời cao cả hôm nay

Phân chia đối xử những ai trung thành

Yêu thương bác ái nhân lành

Nước Trời hạnh phúc đã dành sẵn cho.

Lm. Biển Xanh.

 

Phán Xét Chung

“Tới ngày Chúa phán xét chung

Những ai giúp kẻ khốn cùng khổ đau

Thực thi bác ái cho nhau

Vua Trời trọng thưởng đời sau vô cùng”.

Sưu tầm