Thông Báo Về Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Phó GP Cần Thơ

print
01. NGHI THỨC TUYÊN XƯNG ĐT VÀ TL TRUYỀN CHỨC