Thư Mời Họp Mặt Giáo Lý Viên Giáo Phận Cần Thơ – Tháng Mân Côi 10.2020

print
BGL 2020. THƯ MỜI HỌP MẶT THÁNG MÂN CÔI 10.2020