6 Bài Tĩnh Tâm Mùa Vọng – Lm. Quang Uy, Dcct.

print

Tĩnh Tâm Mùa Vọng – Lm. Quang Uy, Dcct.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng, Gx. Thánh Tịnh, 11.12.2023, Mt 25, 1-13: Dư Đầy Hay Cạn Khô ? Lm. Quang Uy, Dcct.

 

Tĩnh Tâm Mùa Vọng, Gx. Thánh Tịnh, 12.12.2023, Mt 25, 31-48, Tử Tế Hay Hẹp Hòi ? Lm. Quang Uy, Dcct.


Tĩnh Tâm Mùa Vọng, Gx. Thánh Tịnh, 13.12.2023, Mt 25, 31-48, Tỏa Sáng Hay Tối Tăm ? Lm. Quang Uy.


Tĩnh Tâm Mùa Vọng, Gx. Tân Châu 14.2.2023, Lc 2,4-7 Ta Có Đón Chúa Vào Nhà Không ? Lm. Quang Uy.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng, Gx. Tân Châu 15.2.2023, Lc 2,15-20 Ta Sẽ Dâng Cho Chúa Những Gì ? Lm. Quang Uy.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng, Gx. Tân Châu 16.12.2023 – Mt 2 ,9-12 – Ta Dẫn Ai Đến Gặp Chúa ? Lm. Quang Uy.