Toà Thánh và Trung Quốc ký kết thỏa thuận: một thời khắc lịch sử 

print