Tông du Malta – ĐTC chủ sự giờ cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ Ta’ Pinu

print
Tông du Malta