Trích Đoạn Các BG Tĩnh Tâm LM GPCT Ngày 29/11/2018

print

Trích Đoạn Các BG Tĩnh Tâm LM GPCT Ngày 29/11/2018

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP

Con Trâu và  Máy Cày 

 

Đức Cậy Với Chất Liệu Cuộc Đời