Vài hình ảnh trong lễ an táng Bà cố Maria Phạm Thị Việt

print

Vài hình ảnh trong lễ an táng Bà cố Maria Phạm Thị Việt
 ngày 31.12.2020 tại Họ Đạo Trung Hải.