Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte,

print
Vị Tôi Tớ Chúa