Video Của Đức Giáo Hoàng, Tháng Truyền Giáo 10.2019

print

Missionary Spring in the Church – The Pope Video 10 – October 2019

Mùa xuân Truyền giáo trong Giáo Hội

Video của Đức Giáo Hoàng 10 – Tháng 10. 2019.

Pope Francis has convoked an Extraordinary Missionary Month to remind us that we live in a permanent state of mission.

Every baptized person is a mission. A Mission that doesn’t consist in proselytism, but in offering Christian salvation while respecting each person’s freedom.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố một Tháng Truyền giáo ngoại thường để nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng, chúng ta đang sống sứ mạng luôn luôn truyền giáo.  

Mỗi người được rửa tội đều là một sứ mạng. Một sứ mạng không chỉ hệ ở việc gia nhập đạo, nhưng hệ ở việc mời gọi sống ơn cứu độ Ki-tô giáo trong tinh thần tôn trọng tự do của mỗi người. 

 “Today, a new impulse to the Church’s missionary activity is needed  to face the challenge  of proclaiming Jesus and his death and resurrection.

Reaching the peripheries—the human, cultural, and religious settings still foreign to the Gospel: this is what we call the missio ad gentes.

We must also remember that the soul of the Church’s mission is prayer.

In this extraordinary missionary month, let us pray that the Holy Spirit may engender a new missionary spring for all those baptized and sent by Christ’s Church.”

Ngày nay, cần có một sự thúc đẩy mới cho công việc truyền giáo của Giáo Hội để đối mặt với thách thức loan báo về Chúa Giêsu, về sự chết và phục sinh của Ngài.

Việc tiếp cận các vùng ngoại vi – các bối cảnh về con người, văn hóa, và các tôn giáo vẫn còn xa lạ với Tin Mừng. Đây là điều mà chúng ta gọi là đến với muôn dân.

Chúng ta cũng phải nhớ rằng tâm điểm của sứ mệnh của Giáo hội là cầu nguyện.

Trong tháng truyền giáo ngoại thường này, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần mang đến một mùa xuân truyền giáo mới cho tất cả những người được rửa tội và được sai đi bởi Giáo Hội của Chúa Ki-tô.

Each month, The Pope Video disseminates the Holy Father’s prayer intentions regarding the challenges of humanity and the mission of the Church.

Mỗi tháng, Video Giáo hoàng truyền đi ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha liên quan đến những thách thức của nhân loại và sứ mệnh của Giáo hội.

Through the Pope’s Worldwide Prayer Network (Apostleship of Prayer) https://www.popesprayer.net

Thông qua Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng (Tông đồ Cầu nguyện) https://www.popesprayer.net

 

If you want to see more videos about the Pope’s intentions, you can find them at https://www.thepopevideo.org/

 

Mời bạn muốn xem thêm các video về ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo hoàng tại: https://www.thepopevideo.org/

 

With the collaboration of Vatican Media: http://www.vaticannews.va

Với sự cộng tác của Vatican Media: http://www.vaticannews.va