We Can Change Our Minds!

print

We Can Change Our Minds!

Wisdom 12:13.16-19; Romams 8:26-27; Mathew 13:24-43

According to the book of Genesis tells us that God created the universe in six days. On the first day God created light and darkness that is day and night (Gn 1, 3-5). Is daylight better than night time or is the opposite true? In my opinion day and night are both good and useful for people. Similarly, in the beginning God created people who were very good (Gn 1, 26-27), but these people abused their freedom, and as a result they altered the meaning of the light and darkness. In Today’s Gospel we can see two opposite images about, wheat and darnel, which are like day and night or light and darkness.

We need to understand that farmers of course only sow good seed in their fields, but despite this, weed grows up amongst it. The meaning of the parable that in the Gospel today, I am sure we understand already, so I will give you some further ideas to think about.

First of all, the field that Jesus spoke of in the Gospel today is not the field on earth but the field in our hearts. The wheat and the weed represent the good and bad things which we have accepted.

Next, actual wheat and darnel cannot change, that is the darnel cannot become wheat and the wheat cannot become darnel. However with God’s grace we as people can change our minds, our thinking and also our behaviour; just as Saint Paul did, when he ceased his persecution of the early Christians, and became the Apostle of the gentiles, even though like Jesus he was a Jew. Likewise Saint Joseph changed his mind about divorcing Mary, after an angel appeared to him in a dream, and welcomed Mary to his house afterward (Mt 1, 18-25).

Finally, why did God wait until the harvest to take the weed out of the field? For me, the answer is because God is very generous and patient. Like the father of the Prodigal son (Lk 15, 11-32), God is waiting for us to come back to him, and to become useful people like the Good Samaritan (Lk 10, 25-37), or the poor widow who offered all she had to God (Lk 21, 1-4). There are many other stories that demonstrate how people changed their mind, their thinking and also their behaviour in the Scriptures.

In our lives we will meet light and darkness however, if we follow Jesus’ example we will overcome the darkness and meet the light. Jesus overcame temptation in his life, especially when tempted by the devil in the desert; he suffered and died on the cross to secure the salvation of all men, but then rose again on the third day. He therefore shows us the way, and encourages us with his grace to be the children of the light, and to set our hearts on achieving the kingdom of God, mindful as St. Paul tells us in the second reading that, ‘The Spirit comes to help us in our weakness’ (Rm 8, 26).

May God bless and help every one of us to remain close to him, and to become even closer through our imitation of Jesus and the Saints, so that we will become the wheat of God.

Fr. Bien Xanh.

CHÚNG TA CÓ TH THAY ĐI TÂM TRÍ!

Cn 12:13.16-19; Rm 8:26-27; Mt 13:24-43

Theo sách Sáng thế cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã tạo ra vũ trụ trong sáu ngày. Trong ngày đầu tiên, Chúa tạo dựng ánh sáng và bóng tối, đó là ngày và đêm (St 1, 3-5). Vậy ánh sáng ban ngày tốt hơn bóng tối ban đêm hay ngược lại? Theo tôi ngày và đêm đều có giá trị và hữu ích cho mọi người. Tương tự, lúc ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng con người rất tốt (St 1, 26-27), nhưng họ đã lạm dụng tự do, và kết quả là họ đã làm thay đổi ý nghĩa của ánh sáng và bóng tối. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể thấy hai hình ảnh trái ngược nhau về lúa mì và cỏ dại, giống như ngày và đêm hoặc ánh sáng và bóng tối.

Chúng ta biết rằng, nông dân chỉ gieo hạt giống tốt trên đồng ruộng của họ, tuy nhiên, cỏ dại vẫn mọc lên xen lẫn với lúa. Ý nghĩa của dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay, chắc chắn chúng ta đã hiểu, vì vậy tôi xin gợi lên một vài ý tưởng để cùng suy nghĩ. Trước hết, ruộng đồng mà Chúa Giêsu đã nói đến trong Tin Mừng hôm nay không phải là những cánh đồng thực tế trên trần gian mà là những thửa ruộng trong tâm hồn của chúng ta. Lúa mì và cỏ dại đại diện cho những việc tốt và điều xấu mà chúng ta đã đón nhận. Tiếp đến, lúa mì và cỏ dại thực tế không thể thay đổi, cỏ dại không thể trở thành lúa mì và ngược lại lúa mì không thể trở thành cỏ dại. Tuy nhiên, với ơn Chúa, chúng ta có thể thay đổi tinh thần, suy nghĩ và hành vi của mình; Cũng như Thánh Phaolô, khi ông dừng cuộc đàn áp các Kitô hữu tiên khởi, ông trở thành Tông đồ dân ngoại, và trở nên giống Chúa Giêsu, tuy ông là người Do Thái. Tương tự như vậy, Thánh Giuse đã thay đổi suy nghĩ về việc định lìa bỏ Đức Maria, sau khi thiên thần xuất hiện với ông trong giấc mộng và sau đó rước Mẹ Maria về nhà (Mt 1, 18-25). Cuối cùng, tại sao Thiên Chúa lại đợi đến khi thu hoạch mới lấy cỏ dại ra khỏi lúa? Theo tôi, bởi vì Chúa rất quảng đại và kiên nhẫn. Giống như người Cha của đứa con hoang đàng (Lc 15, 11-32), Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta trở về với Chúa, và trở thành những người hữu ích như Người Samari nhân hậu (Lc 10, 25-37), hay bà góa nghèo, người đã hiến dâng tất cả những gì bà có cho Chúa (Lc 21, 1-4). Còn nhiều câu chuyện khác trong Kinh thánh minh chứng cách nhiều người thay đổi nhận thức, suy nghĩ và hành vi của họ. 

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ thấy ánh sáng và bóng tối, tuy nhiên, nếu chúng ta noi gương Chúa Giêsu, chúng ta sẽ vượt qua bóng tối và gặp ánh sáng. Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ trong suốt cuộc đời, đặc biệt khi bị ma quỷ cám dỗ trong sa mạc; Ngài chịu đau khổ và chết trên thập giá để bảo đảm ơn cứu độ cho mọi người, nhưng ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Do đó, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường và khuyến khích chúng ta bằng ân sủng của Ngài để trở thành con cái ánh sáng, và hướng lòng trí của chúng ta để đạt được vương quốc của Ngài, như Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai, ‘Thần khí giúp chúng ta là những kẻ yếu hèn.’ (Rm 8, 26)

Xin Chúa ban phước lành và giúp mỗi người chúng ta ở lại với Người, và trở nên gần gũi hơn qua việc bắt chước Chúa Giêsu và các Thánh, để chúng ta trở thành lúa mì đích thực trong kho lẫm của Thiên Chúa.

Lm. Biển Xanh.