Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Tháng 11-2021

print

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Tháng 11-2021 

Ý truyền giáo – Cầu cho những người đang bị trầm cảm:
Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức có thể tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng, giúp họ mở lòng hướng đến sự sống.