Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Tháng 5.2021

print

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Tháng 5.2021 

 
Ý chung – Cầu cho thế giới tài chính 
Xin cho những người chịu trách nhiệm về tài chính biết làm việc với các chính phủ để chỉnh đốn lãnh vực tài chính, và bảo vệ công dân khỏi những hiểm nguy trong lãnh vực này. 
 

THE POPE’S INTENTION FOR MAY 2021

Universal intention – The world of finance 
Let us pray that those in charge of finance will work with governments to regulate the financial sphere and protect citizens from its dangers.