Ý Cầu Nguyện Tháng 08-2020 Của Đức Giáo Hoàng

print

Ý Cầu Nguyện Tháng 08-2020 Của Đức Giáo Hoàng

Pope’s Prayer Intentions For August 2020

Ý Cầu Nguyện Chung: Môi Trường Biển.
“Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang lao động và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, người đánh cá và gia đình của họ luôn được bình an.”

Universal Prayer Intention: The Maritime World.
“We pray for all those who work and live from the sea, among them sailors, fishermen and their families.”