25.05 lễ kính thánh Marcô, thánh sử, TV.88:2-3, 4-5, 27 và 29 (2a)

print