Video

Thánh Lễ CN 29 TN C dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên 20/10/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ     Bài Ðọc I: Xh 17, 8-13 “Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, người Amalec đến giao chiến với Israel tại Raphiđim, Ông Môsê nói với ông Giosuê …

xem thêm

Thánh Lễ CN 28 TN C: 13/10/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Bài Ðọc I: 2 V 5, 14-17 “Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm bảy lần ở sông Giođan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở …

xem thêm

Thánh Lễ CN 27 TN C: 6/10/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ CN 27 TN C: 6/10/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ   Bài Ðọc I: Kb 1, 2-3; 2, 2-4 “Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín”. Trích sách Tiên tri Khabacúc. Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Con phải ức ép kêu lên cùng …

xem thêm