Video

Thánh Lễ Chúa Nhật II TN 20/1/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Bài Ðọc I: Is 62, 1-5 “Người chồng sẽ vui mừng vì vợ”. Trích sách Tiên tri Isaia. Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi, cho đến khi Ðấng công chính xuất hiện như ánh sáng, Ðấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời. Mọi dân tộc sẽ thấy Người …

xem thêm

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 13/01/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Bài Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7 “Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ …

xem thêm