Video

Thánh Lễ CN 3 MV A dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng 15/12/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ       Bài Ðọc I: Is 35, 1-6a. 10 “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường …

xem thêm

Thánh Lễ CN 2 MV A dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng 08/12/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ       Bài Ðọc I: Is 11, 1-10 “Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm …

xem thêm

Thánh Lễ CN 1 MV A dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng 1/12/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ     Bài Ðọc I: Is 2, 1-5 “Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðiềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. Ðiềm …

xem thêm