Video

Thánh Lễ CN 20 TN C: 18/8/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên 18/8/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ     Bài Ðọc I: Gr 38, 4-6. 8-10 “Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: “Chúng tôi xin bệ hạ …

xem thêm

Thánh Lễ CN 19 TN C: 11/8/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên 11/8/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ     Bài Ðọc I: Kn 18, 6-9 “Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đã làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy”. Trích sách Khôn Ngoan. Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết …

xem thêm

Ý Cầu Nguyện Tháng8/2019: Các gia đình là trường học giúp phát triển con người.

VIDEO CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG, THÁNG 8-2019:  Các gia đình là trường học giúp phát triển con người Chúng ta sẽ để lại cho tương lai một thứ thế giới nào đây? Chúng ta hãy để lại một thế giới có các gia đình. Đó chính là gia sản khả thi tốt nhất. Chúng ta hãy chăm sóc các gia …

xem thêm

Thánh Lễ CN 18 TN C – 4/8/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên 4/8/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ   Bài Ðọc I: Gv 1, 2; 2, 21-23 “Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm”. Trích sách Giảng Viên. Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và …

xem thêm