Video

Thánh Lễ CN 2 MV A dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng 08/12/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ       Bài Ðọc I: Is 11, 1-10 “Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm …

xem thêm

Thánh Lễ CN 1 MV A dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng 1/12/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ     Bài Ðọc I: Is 2, 1-5 “Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðiềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. Ðiềm …

xem thêm

Thánh Lễ CN 34 TN C dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ Chúa Nhật 34 Mùa Thường Niên 24/11/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ     Bài Ðọc I: 2 Sm 5, 1-3 “Họ xức dầu phong Ðavít làm vua Israel”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Ðavít tại Hebron mà nói rằng: “Ðây chúng …

xem thêm

Thánh Lễ CN 33 TN C dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ Chúa Nhật 33 Mùa Thường Niên 17/11/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ     Bài Ðọc I: Ml 4, 1-2a “Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho”. Trích sách Tiên tri Malakhi. “Ðây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những …

xem thêm