25.7.2022: Họ Đạo Tân Lộc Đón Cha Sở Và Cha Phó Mới

print

Cha Mart Nguyễn Hoàng Hôn (Cha sở) và Cha Pr. Trương Lê Đệ (Cha phó)

về nhận nhiệm sở Họ đạo Tân Lộc – Hạt Cà mau.