A Different Way Of Thinking And Doing

print

A DIFFERENT WAY OF THINKING AND DOING

Acts 6:1-7, 1 Peter 2:4-9, John 14:1-12

One day I posted a story of love on facebook that told about a mother who sacrificed an eye for her son but when the son grew up he felt ashamed of his mother because she only had one eye. However, she had never felt angry with her son but continued to love and bring him up. Unfortunately he did not recognise this and kept away from her until he was successful and had a happy family in Singapore. One day he arranged to come back to Viet Nam for a meeting with a classmate and also intended to visit his mother. After the meeting with his classmate he went back home and when he was at home but he did not see his mother because she had passed away some days ago…

There has been many people who have read the story that have expressed that they felt very sorry for the mother and commented this was a heart breaking story. However, there was a person who wrote a comment that the story had never happened in the world. I replied to him that would not happen with some people but could happen with others. It is true, in society there are many stories told to us about a son and daughter who were very badly behaved with their parents and some even beat or kill their parents too.

Now we turn to another situation that is about spiritual and mental wellbeing, particular that we have just heard the word of God in the liturgy today. While other disciples did not ask Jesus about the Father, Phillip did ask (Jn 14:8). The ten disciples believed Jesus was resurrected except Simon (Jn 20, 25). In addition, while Jesus was preaching to the crowd there were many people who listened to him and practiced but there were others who did not…

How about us? we always believe in Jesus and also follow his steps. Moreover, we listen to how Saint Paul advised the Romans “Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn.” (Rm 12: 5) Have we prayed for the Corona Virus to end as soon as possible or acted with interest to do something to help those affected in this case? Looking at the world, there have been a lot of people, groups, companies and governments trying to prevent the spread of the Virus and doing things for affected patients but there are other people even through companies and their government seek self-interest.

Life shows us different ways of thinking and doing things in society. However, the aim of human life is peace and happiness. How can we meet this target? There are many ways but the best way is that we should imitate Jesus: “I am the way and the truth and the life” (Jn 14: 6) We should walk in the way of Jesus so that we will always be truthful in our way of thinking, talking and acting in our lives. If we do as Jesus said we are not only recognising things about ourselves but we will also think of others and share with them both mentally and physically, especially in these times to save the world and keep free from the Covid-19 Coronavirus.

May God bless us and be with us always so that we will inherit the good things with the Risen Lord who would like to give us now and future.

Fr. Bien Xanh.

 

SỰ KHÁC NHAU VỀ SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG

Acts 6:1-7, 1 Peter 2:4-9, John 14:1-12

 

Một ngày nọ, tôi đăng một câu chuyện về tình yêu lên facebook kể về một người mẹ đã hy sinh con mắt cho con trai mình, nhưng khi con trai lớn lên, anh cảm thấy xấu hổ về hình ảnh của mẹ vì bà chỉ có một mắt. Tuy nhiên, mẹ anh ta chưa bao giờ cảm thấy tức giận với con trai và bà vẫn tiếp tục yêu thương và nuôi nấng anh ta. Thật không may, anh đã không nhận ra điều này và tiếp tục tránh xa người mẹ cho đến khi anh thành công và có một gia đình hạnh phúc ở Singapore. Một hôm, anh hẹn trở về Việt Nam để gặp gỡ bạn bè cùng lớp, đồng thời cũng có ý định về thăm mẹ luôn. Sau cuộc gặp gỡ với bạn cùng lớp, anh ấy đã trở về nhà và khi bước vào nhưng anh ấy đã không gặp mẹ mình vì bà đã qua đời vài ngày trước …

 

Sau khi tôi đăng câu chuyện, có nhiều người đã đọc và bày tỏ rằng, họ cảm thấy rất tội nghiệp cho người mẹ và đây thật sự là một câu chuyện đau lòng. Tuy nhiên, có một người đã viết bình luận như sau, “câu chuyện này không thể xảy ra trên thế giới”. Tôi trả lời anh ta rằng: điều đó sẽ không xảy ra với người này nhưng có thể xảy ra với người khác. Đó là sự thật, trong xã hội có rất nhiều câu chuyện được kể về những đứa con trai hoặc cả con gái cư xử rất tệ với cha mẹ, và thậm chí một số còn đánh đập hoặc giết chết cha mẹ của chúng.

 

Giờ đây, chúng ta chuyển sang khía cạnh khác là nói về tinh thần và đời sống thiêng liêng, cụ thể chúng ta vừa nghe lời Chúa qua các bài đọc hôm nay. Trong khi các môn đệ khác không hỏi Chúa Giêsu về Chúa Cha, nhưng Phillip thì hỏi. (Ga 14, 8) Mười môn đệ tin rằng Chúa Giêsu đã phục sinh ngoại trừ Simon. (Ga 20, 25) Ngoài ra, trong khi Chúa Giêsu đang rao giảng trước đám đông, có nhiều người lắng nghe và đem ra thực hành nhưng còn những người khác thì không…

 

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta luôn tin vào Chúa Giêsu và bước theo Ngài. Hơn nữa, chúng ta hãy lắng nghe cách Thánh Phaolô khuyên tín hữu cộng đoàn Roma: “Vui với người vui và khóc với người khóc” (Rm 12: 5). Vậy, chúng ta có cầu nguyện cho Virut Corona kết thúc càng sớm càng tốt, hoặc có hành động gì để giúp những người bị ảnh hưởng trong dịch bệnh này không? Nhìn ra thế giới, đã có nhiều người, nhóm, công ty và chính phủ cố gắng ngăn chặn sự lây lan của Virut và giúp cho bệnh nhân đang bị ảnh hưởng. Nhưng cũng có những người khác thậm chí thông qua các công ty và chính phủ của họ để trục lợi.

 

Cuộc sống trong xã hội giúp cho chúng ta nhận ra những cách suy nghĩ và hành động khác nhau. Tuy nhiên, mục đích của con người là đi tìm bình an và hạnh phúc. Làm thế nào chúng ta có thể đạt được mục tiêu ấy? Có nhiều cách nhưng cách tốt nhất là chúng ta nên bắt chước Chúa Giêsu: “Thầy là con đường và là sự thật và là sự sống” (Ga 14: 6) Chúng ta nên đi theo con đường của Chúa Giêsu để chúng ta luôn luôn trung thực cách suy nghĩ, lời nói và hành động trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta làm như Chúa Giêsu dạy, chúng ta không chỉ quan tâm đến bản thân mà còn nghĩ đến người khác và chia sẻ với họ cả về tinh thần và thể chất, đặc biệt là trong những thời điểm này để giúp thế giới và tránh xa Virut Covid-19.  Xin Chúa chúc lành và đồng hành với chúng ta luôn mãi để mỗi người được hưởng những điều tốt đẹp nơi Chúa Kitô Phục Sinh, mà Ngài muốn ban tặng cho chúng ta bây giờ và mai sau.

 

Lm. Biển Xanh.