Album Xin Chúa Thương (cầu hồn) – Lm Pet.Tri Văn Vinh biên tập

print

1-ôi Giesu lân tuất
2-Từ chốn âu sầu
3-Nghìn trùng xa cách-
4-Hạnh phúc cho người
5-Laïy Ngaøi,xin xoùt thöông
6-Tiếng vọng từ vực sâu
7-Lạy Mẹ,xin thương
8-Có gì để dâng Ngài
9-Hãy lắng nghe
10-Xin hãy nhớ
11-Con kêu khấn
12-Vực thẳm xa mờ
13-Lạy Chúa xin hãy nhớ
14-Xin để lại anh em