Album Xin Chúa Thương (cầu hồn) – Lm Pet.Tri Văn Vinh biên tập

print

1-ôi Giesu lân tuất 2-Từ chốn âu sầu 3-Nghìn trùng xa cách- 4-Hạnh phúc cho người 5-Laïy Ngaøi,xin xoùt thöông 6-Tiếng vọng từ vực sâu 7-Lạy Mẹ,xin thương 8-Có gì để dâng Ngài 9-Hãy lắng nghe 10-Xin hãy nhớ 11-Con kêu khấn 12-Vực thẳm xa mờ 13-Lạy Chúa xin hãy nhớ 14-Xin để lại anh em