Bài 10 – Văn Hoá Giao Tiếp Gây Thiện Cảm

print

Văn Hoá Giao Tiếp:

Bài 10 – Văn Hoá Giao Tiếp Gây Thiện Cảm

THẦY GIUSE NGUYỄN VĂN QUÝNH

Nguồn :GP Phú Cường

   

 “Văn Hóa Giao Tiếp” mời gọi chúng ta cư xử: có nhân bản hơn, lịch thiệp hơn và đạo đức hơn. Thiếu kỹ năng giao tiếp, chúng ta sẽ khó thành công và thành nhân trong cuộc sống. Vì thế, muốn trở thành người có “Văn Hóa Giao Tiếp”, chúng ta không chỉ cư xử đúng mực mà còn phải học hỏi những kỹ năng giao tiếp gây thiện cảm sau đây:

Một là Trang phục
Hai là Ngôn ngữ Ba là
Nụ cười
Bốn là Gọi tên
Năm là Lời khen
Sáu là Lắng nghe