Bài 25: Giải nghĩa từ “Mà Chớ”, “Liên”, “Khong Khen”, “Một Dược”

print