Bài giảng: CN 16 TN B – Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

print

https://www.youtube.com/watch?v=Q0b9E-DJWUY