Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ 4 Ngày Tết

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ 4 Ngày Tết

LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN

Đáp ca: Thánh vịnh 144 

 

Hiệp lễ: Cảm Tạ Chúa

 

LỄ GIAO THỪA

Đáp ca: Thánh vịnh 120

Hiệp Lễ: Xuân Hồng Ân:

 

MỒNG 1 TẾT

Nhập lễ: Mùa xuân đã đến:

Đáp ca: TV 8:

Hiệp lễ1: Chúa Mùa Xuân:

Hiệp lễ 2: Tin Chúa quan phòng:

Kết lễ: Vui ngày xuân mới

 

MỒNG 2 TẾT

Nhập lễ: Dâng Chúa ngày xuân:

Đáp ca: TV 127:

Hiệp Lễ 1: Công Cha Nghĩa Mẹ

Hiệp lễ 2: Thắp nén hương lòng:

 

MỒNG 3 TẾT

Đáp ca: TV 103

Hiệp lễ 1: Ví như:

Hiệp lễ 2: Xuân hồng ngày mới: