Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 12 TN B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 12 TN B

Đáp ca : TV 106 : 

 

Hiệp lễ : Hãy vững tâm : 

hc3a3y-ve1bbafng-tc3a2m-lm-thc3a1i-nguyc3aan