Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 15 TN B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 15 TN B

Đáp Ca: TV 84:

56.CN 19 TN A. TV 84.ENC

 

Hiệp lễ : Người được sai đi : 

 

Kết lễ : Loan báo Tin Mừng :