Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 17 TN B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 17 TN B

 

Đáp ca. TV 144:

55.CN 18 TN A TV 144.ENC

 

Alleluia:

 

Hiệp lễ. Hãy cho họ ăn

hay-cho-ho-an-pdf