Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 19 TN B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 19 TN B

Đáp ca. TV 33:

Alleluia:

Hiệp Lễ : Của ăn muôn đời :