Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 2 Mùa Vọng C

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 2 Mùa Vọng C

Đáp Ca TV 125:

Hiệp lễ: Hãy dọn đường Chúa