Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 2 Phục Sinh

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 2 Phục Sinh

Nhập lễ: Xin lòngChúa thương xót:

Đáp ca- TV 117: 

Hiệp lễ- Tôn vinh lòng Chúa thương xót: