Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 24 TN B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 24 TN B.

Đáp ca TV 114: 

 

Hiệp lễ: Tuyên xưng Đức Kitô: