Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 27 TN A

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 27 TN A

Đáp ca: TV 79. 

 

Hiệp Lễ 1: Viên Đá Góc:


viendagoc-tn

 

Hiệp Lễ 2: Chúa vẫn trọn tình thương: https://youtu.be/0h_gneAPXGI