Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 4 TN Năm B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 4 TN Năm B

Đáp Ca: TV 94: 

CN 23 TN A.ENC

 

Hiệp Lễ: Lời ban sự sống: 

3. Loi Ban Su Song