Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 5 Mùa Chay B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 5 Mùa Chay B

Đáp Ca. TV 50:

 

Hiệp lễ – Hạt Lúa vùi chôn: