Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 5 Phục Sinh B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 5 Phục Sinh B

Đáp ca – TV 21 :

 

 Hiệp Lễ: Ở lại trong Thầy: