Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 5 TN Năm B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 5 TN Năm B

Đáp ca TV 146: 

Hiệp lễ 1: Một mình với Chúa; 

Hiệp Lễ 2: Một mình với Chúa (2).