Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 6 TN Năm B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 6 TN Năm B

Đáp Ca. TV 31. 

 

Hiệp lễ : Đón nhận tha nhân.