Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B

Nhập lễ : Đi về nhà Cha : 

 

Đáp ca: TV 32 :

Alleluia: 

 

Hiệp Lễ : Trong Chúa ba Ngôi : https://www.youtube.com/watch?v=rhCalJ8n8Ls