Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B

Đáp Ca: 

 

Alleluia: 

 

Hiệp lễ 1. Bí tích tình yêu: 

 

Hiệp lễ 2. Sống Bí Tích Thánh Thể: