Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

print

Nhập Lễ: Mừng Các Thánh Tử Đạo:

Mung-cac-thanh-tu-dao

Đáp Ca: TV 125:

Hiệp Lễ. Máu chứng niềm tin : https://youtu.be/lINCFwaTvDo