Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ CGS Chịu Phép Rửa, Năm B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ CGS Chịu Phép Rửa, Năm B

Nhập Lễ: Các tầng Trời Mở Ra:

cactangtroimora-tn

 

Đáp Ca: TV 28 : 

 

Hiệp Lễ: Ngỡ ngàng nhận ra: