Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ Truyền Tin & CN 4 Mùa Chay Năm C

print

LỄ TRUYỀN TIN

25 tháng 3

Đáp Ca. TV 39:

Hiệp Lễ. Chúa đã làm người:

Kết lễ: Xin Vâng như Mẹ:

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C
Dap ca. TV 33:

Hiệp Lễ 1: Con nay trở về:

Hiệp lễ 2: Cuộc đời trần gian :