Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ Lễ Truyền Tin và Tuần Thánh

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ Lễ Truyền Tin và Tuần Thánh

LỄ TRUYỀN TIN  

Đáp Ca. TV 39: https://www.youtube.com/watch?v=9Ab_Hrz1iVw  

Hiệp Lễ. Chúa đã làm người: https://youtu.be/QuatqwvQYMQ

 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Dap ca – TV 21: https://youtu.be/Iy5aitrzSGs

Hiệp lễ – Chúa đã hiến mình: https://youtu.be/rJQTOJsF9jo

Kết lễ : Thập giá niềm tự hào: https://www.youtube.com/watch?v=mJUI4b-R7lI

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Đáp ca – TV 115: https://youtu.be/Bx_JD11THGw

Nghi thức Rửa chân: Khiêm nhu phục vụ: https://www.youtube.com/watch?v=59Mapi5uBHo

Hiệp lễ (1). Điều răn mới: https://www.youtube.com/watch?v=nK7yxQEmfFI

Hiệp lễ (2). Tâm tình yêu mến: https://youtu.be/jUKcI_PANFs

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Hôn chân Chúa: Trên cây thập giá: https://youtu.be/K5IyiqDQhmw

Đáp ca- TV 30: https://youtu.be/PVcSctPC194

Hiệp lễ (1) – Yêu như Chúa yêu: https://www.youtube.com/watch?v=IEtTz4Hsy3o

Hiệp Lễ (2) – Lòng thương xót Chúa: https://www.youtube.com/watch?v=LxO0p9dDccQ