Ban Phụng Vụ Giáo Phận Cần Thơ Thông Báo

print

Ban Phụng Vụ Giáo Phận Cần Thơ

Thông Báo

 Kính thưa quý Cha,

Để trả lời cho việc PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ ngoài Thánh lễ như một vài họ đạo thường làm khi vắng linh mục, theo chỉ dẫn của Huấn Thị Bí Tích Cứu Độ (Redemptionis Sacramentum) của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, năm 2004, từ số 162-167, trong dịp Tĩnh Tâm Thường Niên Linh Mục 2020, Đức Cha Stêphano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận quyết định:  không cho phép tổ chức các buổi Phụng Vụ Lời Chúa và cho rước lễ ngoài thánh lễ.

 

Kính báo.

Ban Phụng Vụ Giáo Phận

Trưởng Ban

    Lm. Gs Lê Ngọc Ngà