Ban Thường Vụ HĐMVGX Hạt Bạc Liêu tuyên hứa

print

Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục vụ giáo xứ Hạt Bạc Liêu tuyên hứa,

ngày 10/11/2022 tại Giá Rai