Ban thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hạt Đại Hải tuyên hứa

print

Ban thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hạt Đại Hải tuyên hứa

ngày 13 tháng 11 năm 2022 tại nhà thờ Đại Hải