Bánh Trường Sinh (2)

print

Bánh Trường Sinh (2)

Tổ tiên xưa có man na

Nuôi trong sa mạc đường xa no lòng

Còn tôi bảo thật các ông

Ai tin tôi mới trông mong đời đời

 

Bánh trường sinh đến từ trời

Ai ăn chẳng chết bao giờ nữa đâu

Bánh này là chính mình tôi

Tặng ban cho đến muôn đời về sau.

 

Chúa Nhật XIX thường niên B

Hoa Xanh